ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γηριατρική
16602
post-template-default,single,single-post,postid-16602,single-format-standard,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.5

Γηριατρική

Στην πορεία της γήρανσης, παρατηρείται φθορά στις γνωστικές, κινητικές, αισθητηριακές και καρδιαγγειακές λειτουργίες , σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, ώστε να χάνεται η αυτονομία. Ο στόχος είναι λοιπόν η πρόληψη αλλά και η αντιμετώπιση αυτών των πολύπλοκων καταστάσεων όπου πολύ συχνά τα συμπτώματα είναι άτυπα και η επικοινωνία με το πάσχον άτομο δύσκολη.
Η Γηριατρική ενδιαφέρεται για τις σωματικές, ψυχικές, λειτουργικές και κοινωνικές καταστάσεις των ηλικιωμένων ασθενών κατά την παροχή φροντίδας: οξείας, χρόνιας, αποκατάστασης, προληπτικής και τελικής. Αυτή η ομάδα των ασθενών θεωρείται ότι εμφανίζει έναν υψηλό βαθμό ευπάθειας και μία εξελισσόμενη πολυπαθολογία που απαιτεί μία ολιστική προσέγγιση. Οι ασθένειες μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά στην μεγάλη ηλικία, συχνά είναι πολύ δύσκολο να διαγνωσθούν, η απάντηση στην θεραπεία είναι συχνά επιβραδυμένη και συχνά υπάρχει ανάγκη για κοινωνική στήριξη.
Η γηριατρική εκτίμηση είναι ένας ευρύς όρος που περιγράφει την εκτίμηση της υγείας των ηλικιωμένων ασθενών, που δίνει έμφαση σε διαφορετικά στοιχεία από αυτά της συνηθισμένης ιατρικής εκτίμησης. Αυτή η προσέγγιση αναγνωρίζει ότι η κατάσταση της υγείας των ασθενών μεγαλύτερης ηλικίας εξαρτάται από τις επιδράσεις παραγόντων πέρα από τα ιατρικά τους νοσήματα. Μεταξύ αυτών, κοινωνικοί, ψυχολογικοί παράγοντες και η κατάσταση της πνευματικής υγείας καθώς και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Η γηριατρική εκτίμηση επιπλέον δίνει μεγάλη βαρύτητα στην λειτουργική κατάσταση, τόσο ως παραμέτρου προς εκτίμηση, όσο και ως αποτελέσματος που πρέπει να βελτιωθεί ή να διατηρηθεί.
Η συλλογή των δεδομένων, αρχικά και στη συνέχεια η συζήτηση μέσα στα πλαίσια της ατομικής παρακολούθησης, έχει ως σκοπό την ανεύρεση των ιδιαιτεροτήτων του ατόμου μεγάλης ηλικίας που θα οδηγήσει στην διαμόρφωση ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου για τον κάθε ασθενή μεγάλης ηλικίας, σε συνεργασία με τον Θεράποντα Ιατρό του.